Szerződési feltételek

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A társaság székhely: Dr. Milady Horákové 185/66, 460 07, Liberec, Csehország, adószám: 04885503, nyilvántartásba véve az Ústí nad Labem-i Járási Kereskedelmi Bíróságon C 37196 ügyiratszám alatt (a továbbiakban mint „eladó”) jelen Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban mint „szerződési feltételek”) a cseh Polgári törvénykönyv 89/2012 sz. tv., § 1751 1. bekezdésének (a továbbiakban mint „Ptk.”) rendelkezéseivel összhangban rendelkeznek a szerződő felek kölcsönös jogairól és kötelezettségeiről, amelyek az eladó és egy másik természetes személy (a továbbiakban mint „vevő”) között létrejött adásvételi szerződés (a továbbiakban mint „adásvételi szerződés”) kapcsán vagy annak alapján keletkeztek az eladó internetes üzletén keresztül. Az internetes üzletet az eladó az https://www.ledsolution.hu/ címen üzemelteti (a továbbiakban mint „weboldal”), mégpedig a weboldal felhasználói felületén keresztül (a továbbiakban „az üzlet webes felülete”).

A szerződési feltételek nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor az eladótól vásárolni kívánó személy jogi személy vagy olyan személy, aki a termékrendelés során vállalkozói tevékenysége vagy munkaköri feladatai önálló teljesítése során jár el.

A szerződési feltételektől eltérő rendelkezésekről az adásvételi szerződés határoz. Az adásvételi szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek a szerződési feltételek rendelkezéseivel szemben.

A szerződési feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik.Az adásvételi szerződés és a szerződési feltételek nyelve a magyar. Az adásvételi szerződés magyar nyelven jöhet létre.

A szerződési feltételek tartalmát az eladó megváltoztathatja vagy kiegészítheti. Jelen rendelkezések nem érintik a szerződési feltételek korábbi változatainak érvényessége alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.


2. FELHASZNÁLÓI FIÓK

A vevő a weboldalon végrehajtott regisztráció után beléphet saját felhasználói felületére. A vevő a felhasználói felületen keresztül termékrendelést adhat le (a továbbiakban „felhasználói fiók“). Ha azt az üzlet webes felülete engedi, a vevő regisztráció nélkül, közvetlenül az üzlet felhasználói felületén keresztül is adhat le termékrendelést.

A vevő a regisztráció és a termékrendelés során köteles minden adatot helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. A vevő köteles a felhasználói fiókban megadott adatokat bármilyen változás esetén frissíteni. A vevőnek a felhasználói fiókban és termékrendeléskor megadott adatait az eladó helyesnek tekinti
.

A felhasználói fiók biztonsági okokból felhasználónév és jelszó megadásával érhető el. A vevő köteles a titoktartásra a felhasználói fiókjába való belépéshez szükséges információk vonatkozásában.

A vevő nem engedheti meg harmadik személynek a felhasználói fiók használatát.

Az eladó törölheti a felhasználói fiókot, különösen abban az esetben, ha vevő nem tartja be az adásvételi szerződésből (a szerződési feltételeket is beleértve) következő kötelezettségeit.

A vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem érhető el folyamatosan, különös tekintettel az eladó hardverének és szoftverének szükséges karbantartására, esetleg harmadik személy hardverének és szoftverének szükséges karbantartására.


3. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

Az üzlet webes felületén megjelenített termékek bemutatása tájékoztató jellegű, és az eladó nem kötelezhető a termékeket érintő adásvételi szerződés kötésére. A Ptk. § 1732 2. bekezdése nem alkalmazható.

Az üzlet webes felületén megtalálható a termékek csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó tájékoztatás is. Az üzlet webes felületén feltüntetett, a termékek csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó tájékoztatás csak azokban az esetekben érvényes, amikor a termék szállítása Magyarorszáon belül történik.

Termékek rendelése az üzlet webes felületén található megrendelőlap kitöltésével lehetséges. A megrendelőlap elsősorban a következő információkat tartalmazza:

- megrendelt termékek (a megrendelni kívánt termékeket a vevő az üzlet webes felületén virtuális „bevásárlókosárba” helyezi),

- a termékek vételárának rendezésére használt fizetési mód, a megrendelt termékek kívánt szállítási módjára vonatkozó adatok és

- a termékek szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó tájékoztatás (a továbbiakban együttesen mint „megrendelés“).

Mielőtt a megrendelést elküldené az eladónak, a vevőnek módjában áll ellenőrizni és módosítani azokat az adatokat, amelyeket bevitt a megrendelésbe, tekintettel arra a lehetőségre is, hogy a vevő megállapíthassa és kijavíthassa azokat a hibákat, amelyek az adatok megrendelésbe történő bevitele során keletkeztek. A vevő a megrendelést az eladónak a „Rendelés elküldése” gomb megnyomásával küldheti el. A megrendelésben feltüntetett adatokat az eladó helyesnek tekinti. Az eladó haladéktalanul, elektronikus levélben értesíti a vevőt a megrendelés beérkezéséről, mégpedig a vevőnek a megrendelésben feltüntetett e-mail-címén (a továbbiakban mint „„vevő e-mail-címe“).

Az eladó a megrendelés jellegének függvényében (termékek mennyisége, vételár, várható szállítási költségek) kérheti a vevőtől a megrendelés ismételt megerősítését (például írásban vagy telefonos úton).

A vevő és eladó közötti szerződéses viszony a rendelés elfogadásának kézhezvételével jön létre, amelyet az eladó elektronikus úton küld el a vevőnek, mégpedig a vevő e-mail-címére.

A vevő egyetért a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatával az adásvételi szerződés megkötése során. A vevőnek a szerződés megkötése során keletkezett, távollévők közötti kommunikációval kapcsolatos költségeit (internetcsatlakozás, telefonhívások díja) a vevő maga fedezi, ugyanakkor ezek a költségek nem magasabbak az alapdíjnál.


4. TERMÉKEK VÉTELÁRA ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

A termékek vételárát és a szállítással kapcsolatos esetleges költségeket az adásvételi szerződés értelmében a vevő a következő módokon rendezheti:

- utánvétes fizetéssel, a vevő által a megrendelésben meghatározott helyen

- banki átutalással az eladó számlájára, számlaszám: 12600016-18733793-19381241, bank megnevezése: Wise Europe SA (a továbbiakban mint „az eladó bankszámlája”)

- készpénz nélküli fizetéssel, a GOPAY s.r.o fizetési rendszeren keresztül.

A vevő a vételárral egy időben köteles a szállítással és csomagolással kapcsolatos esetleges költségeket is kifizetni az eladó részére a szerződésben meghatározott mértékben. Amennyiben kifejezetten nincs másként feltüntetve, a továbbiakban vételár alatt a termékek szállításának költségei is értendőek.

Az eladó nem kér a vevőtől kauciót vagy más hasonló díjat. Ez nem érinti jelen szerződési feltételek 6. pontját, amely a termékek árának előzetes rendezésére vonatkozó kötelezettséget rögzíti.

Utánvét esetén a vételár az áru átvételekor esedékes. Átutalásos fizetés esetén a vételár megfizetése az adásvételi szerződés létrejöttétől számított 14 napon belül esedékes.

Átutalásos fizetés esetén a vevő köteles a vételárat a megfelelő közlemény feltüntetése mellett kifizetni. Átutalásos fizetés esetén a vevő kötelezettsége a vételár megfizetésére abban a pillanatban teljesül, amikor a megfelelő összeg jóváírásra kerül az eladó bankszámláján.

Az eladó jogosult a vevőt felszólítani a teljes vételár rendezésére még a termékek elküldése előtt, különösen, ha a vevő részéről nem kerül sor a megrendelés további megerősítésére (6. pont). A Ptk. § 2119 1. bekezdése nem alkalmazható.

A termékek vételárából az eladó által a vevőnek nyújtott kedvezmények nem összevonhatóak egymással.

Az eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített kifizetésekről adóügyi bizonylatot – számlát – állít ki a vevő részére, amennyiben az az üzleti életben szokásos, vagy ha azt általánosan kötelező erejű jogszabály írja elő. Az általános forgalmi adót a vevő köteles megfizetni. A számlát az eladó a termékek árának kifizetése után állítja ki, és elektronikus úton küldi el a vevőnek, mégpedig a vevő e-mail-címére.

A bevételek nyilvántartásáról szóló törvény értelmében az eladó köteles nyugtát kiállítani a vásárló számára. Ugyanekkor köteles az adóhatóságnál online is rögzíteni a bevételt; technikai meghibásodás esetén pedig legkésőbb 48 órán belül.


5. ELÁLLÁS AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL

A vevő tudomásul veszi, hogy a Ptk. § 1837 rendelkezései értelmében többek között nem állhat el olyan termékek szállítására vonatkozó adásvételi szerződéstől, amely a vevő kérésére vagy az ő személye számára lett módosítva, a könnyen romló termék vagy az átadás után visszafordíthatatlanul más termékkel vegyített termékek szállításáról szóló adásvételi szerződéstől, az olyan zárt csomagolású termék szállításáról szóló adásvételi szerződéstől, amelyet a fogyasztó kivett a csomagolásból és azt higiénikus okokból nem lehet visszaküldeni és a hang- és képhordozó vagy számítógépes program szállításáról szóló adásvételi szerződéstől, ha eredeti csomagolását megbontotta.

Ha az esetre nem vonatkozik a szerződési feltételek 5.1 pontja és az adásvételi szerződéstől való elállás lehetséges, a vevőnek a Ptk. § 1829 1. bekezdése értelmében joga van elállni az adásvételi szerződéstől, mégpedig a termék átvételétől számított tizennégy (14) napig, míg abban az esetben, ha az adásvételi szerződés tárgya többféle termék vagy több részből álló rendelés, ezen határidő az utolsó termék kézhezvételétől számolandó. Az adásvételi szerződéstől való elállást az előző mondatban feltüntetett határidőn belül meg kell küldeni az eladó részére. Az adásvételi szerződéstől való elállás közlésére a vevő az eladó által biztosított, jelen szerződési feltételek mellékletét képező nyomtatványt is használhatja. Az adásvételi szerződéstől való elállás többek között elküldhető az eladó üzletének címére vagy az eladó e-mail-címére: info@ledsolution.hu.

Az adásvételi szerződéstől való elállás esetén a szerződési feltételek 5.2 pontja alapján az adásvételi szerződés felmondásra kerül. A termékelrt az elállástól számított tizennégy (14) napon belül vissza kell juttatni az eladó részére. Az adásvételi szerződéstől való elállás esetén a vevő viseli a termékek eladóhoz történő visszaküldésének költségeit, akkor is, ha termék jellegéből adódóan nem küldhető vissza szokásos postai úton.

A szerződéstől a szerződési feltételek 5.2 pontjának értelmében való elállás esetén az eladó a vevőtől kapott vételárat a szerződéstől való elállástól számított tizennégy (14) napon belül visszatéríti a vevőnek, mégpedig olyan módon, ahogyan azt az eladó a vevőtől megkapta. Az eladó ugyanúgy jogosult a vevőnek juttatott teljesítés visszatérítésére akár már akkor, amikor vevő visszaküldi a termékeket, akár más módon, amennyiben ezzel a vevő egyetért és a visszatérítéssel nem keletkeznek újabb költségei. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a vételárat visszatéríteni addig, amíg a vevő vissza nem küldi a termékeket vagy nem igazolja, hogy a termékeket elküldte az eladónak.

A termékekben keletkezett kárt az eladó jogosult egyoldalúan levonni a vevőnek visszatérítendő vételárból.

Ha a vevőnek a Ptk. § 1829 1. bekezdése értelmében joga van elállni az adásvételi szerződéstől, abban az esetben az eladó is bármikor jogosult az elállásra, mégpedig a termékek vevő részére történő átadásáig. Ebben az esetben az eladó a vételárat haladéktalanul visszatéríti a vevő részére, mégpedig átutalásos fizetéssel, a vevő által meghatározott számlára.

Amennyiben a termékek mellett a vevő ajándékot is kap, úgy az eladó és vevő közötti ajándékozási szerződés megszüntetési záradékkal egészül ki, amelynek értelmében ha vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az ajándékozási szerződés érvényét veszti, és a vevő a termékkel együtt a kapott ajándékot is köteles visszajuttatni az eladónak.


6. SZÁLLÍTÁS ÉS A TERMÉK ÁTADÁSA

Abban az esetben, ha a szállítás módjáról a felek a vevő kérése nyomán egyeznek meg, a vevő vállal a szállítási módhoz kapcsolódó minden esetleges kockázatot és többletköltséget.

Amennyiben az adásvételi szerződés alapján az eladó a a termékeket a vevő által a megrendelésben megszabott helyre köteles szállítani, a vevő köteles a leszállított termékeket átvenni.

Abban az esetben, ha a vevő részéről felmerült okokból kifolyólag a termékeket ismételten vagy a megrendelésben feltüntetettől eltérő módon kell kézbesíteni, a vevő köteles megtéríteni az ismételt kézbesítéssel, ill. a megrendelésben feltüntetettől eltérő kézbesítési móddal összefüggő költségeket.

Amikor a szállítótól átveszi a termékeket, a vevő köteles ellenőrizni a termékcsomagolás sértetlenségét és a termék állapotát, és bármilyen hibát haladéktalanul jelezni a szállítónak. Amennyiben olyan sérülés kerül megállapításra, amely arra utal, hogy a csomagot illetéktelenül megbontották, a vevő nem köteles átvenni a csomagot a szállítótól.

A felek további jogairól és kötelezettségeiről, amelyek a termék szállításával kapcsolatosak, az eladó különleges szállítási feltételei rendelkezhetnek, amennyiben az eladó kiadott ilyet.


7. A HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL FAKADÓ JOGOK

A szerződő felek hibás teljesítésből fakadó jogai és kötelezettségei esetén a vonatkozó általánosan kötelező érvényű jogszabályok az irányadóak (különösen a Ptk. § 1914–1925, § 2099–2117 és § 2161–2174, valamint a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992 sz. tv).

Az eladó felelősséggel tartozik a vevőnek, hogy az átadáskor pillanatában a termék nem rendelkezik hibával. Az eladó különösen felelősséggel tartozik a vevőnek, hogy a termék átadásakor:

- a termék olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyekben a felek megállapodtak, olyan tulajdonságokkal rendelkezik, ahogyan azt eladó vagy a gyártó leírta vagy amit a vevő a termék jellegére és a neki bemutatott reklámra való tekintettel elvárhat,

- a termék megfelel annak a célnak, amely célt az eladó feltüntet vagy amely célra a hasonló típusú termékek használatosak,

- a termék minősége megfelel az elfogadott mintának vagy modellnek, amennyiben a termék minősége vagy kivitelezése elfogadott minta vagy modell alapján került meghatározásra,

- a termék megfelelő mennyiségű, méretű és súlyú,

- a termék megfelel a jogszabályi előírásoknak.

A szerződési feltételek 7.2 pontjában felsorolt rendelkezések nem alkalmazandók, ha a termék hiba miatt csökkentett áron került értékesítésre, ha a termék a szokásos használat miatt elhasználódott, ha használt termék a használatnak megfelelő mértékben elhasználódott, vagy ha az elhasználódás az átadás esetén is jelen volt vagy a termék jellegéből adódik.

Ha a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül jelenik meg, a termék az átvételkor is hibásnak tekintendő. A vevő tartós fogyasztási cikk esetén akkor jogosult a hibás teljesítésből fakadó jogok érvényesítésére, ha a hiba az átvételtől számított 24 hónapon belül jelenik meg.

A hibás teljesítésből fakadó jogokat a vevő az eladónál érvényesítheti annak üzletében, ahol a panasztétel az árult termékkínálatra való tekintettel átvehető, illetve székhelyén vagy telephelyén.

A hibás teljesítésből fakadó jogok nem érvényesíthetőek abban az esetben, ha a termék, amelyről másként nem került feltüntetésre, a szokásos mértéknél többet van használatban (napi 10–12 órát meghaladó világítás). Az ilyen panasz érvényesítése esetén az eladó fenntartja a jogot arra, hogy a panaszt ne fogadja el.

A szerződő felek további jogairól és kötelezettségeiről, amelyek az eladó hibás termékért való felelősségével függenek össze, az eladó panasztételi szabályzata rendelkezik.


8. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

A vevő, mint természetes személy személyes adatait a személyes adatok védelméről szóló, módosított 101/2000. sz. tv. védi.

A vevő hozzájárul a következő személyes adatok kezeléséhez: teljes név, lakcím, azonosítószám, adószám, e-mail-cím, telefonszám (a továbbiakban mint „személyes adatok”).

A vevő hozzájárul, hogy az eladó a személyes adatait kezelje, mégpedig az adásvételi szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek teljesítése, illetve a felhasználói fiók kezelése céljából. Amennyiben a vevő másként nem rendelkezik, beleegyezik abba is, hogy az eladó a személyes adatait kezelje információk és kereskedelmi tájékoztatás küldése céljából. A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás ezen szakasz értelmében nem olyan feltétel, amelynek nem teljesülése önmagában lehetetlenné tenné az adásvételi szerződés megkötését.

A vevő tudomásul veszi, hogy személyes adatait (a megrendelés során, a felhasználói fiókban és az üzlet webes felületén leadott rendelés során) köteles helyesen és a valóságnak megfelelően feltüntetni, továbbá hogy haladéktalanul köteles az eladót értesíteni a személyes adataiban bekövetkezett változásról.

Az eladó harmadik személyt, adatfeldolgozót bízhat meg az adatok feldolgozásával. A vevő személyes adatai nem kerülnek átadásra harmadik személynek a vevő előzetes hozzájárulása nélkül. Ez alól kivételt képeznek a terméket szállító személyek.

 

A vevő kijelenti, hogy az általa megadott személyes adatok pontosak, és hogy tájékoztatták arról, hogy a személyes adatok közlése önkéntesen történik.

Abban az esetben, ha a vevő úgy véli, hogy az eladó vagy az adatfeldolgozó (9.5 pont) a vevő személyes adatait a vevő magán-és családi életének védelmével ellentétes módon, vagy a jogi előírások megsértésével végzi el, különösen akkor, ha a személyes adatok pontatlanok a feldolgozásuk céljának szempontjából, jogában áll:

- magyarázatot kérni az eladótól vagy az adatfeldolgozótól,

- követelni, hogy az eladó vagy adatfeldolgozó szüntesse meg az így keletkezett állapotot.

Amennyiben a vevő tájékoztatást kér személyes adatai feldolgozásáról, az eladó köteles megadni a tájékoztatást. Az eladónak jogában áll az előző mondat szerinti tájékoztatás megadásához szükséges költségek arányos megtérítését kérni, amelyek mértéke nem lépi túl a tájékoztatás megadásához elengedhetetlen költségek mértékét.


9. KERESKEDELMI TÁJÉKOZTATÁS KÜLDÉSE ÉS COOKIE-K MENTÉSE

A vevő hozzájárul, hogy az eladó a termékekkel, szolgáltatásokkal vagy az eladó vállalatával kapcsolatos információt küldjön a vevő e-mail-címére, továbbá beleegyezik, hogy az eladó kereskedelmi tájékoztatást küldjön a vevő email-címére.

A vevő hozzájárul, hogy a számítógépére ún. cookiek-k kerüljenek mentésre. Abban az esetben, ha a weboldalon történő vásárlás végrehajtható és az adásvételi szerződésből fakadó kötelezettségek teljesíthetőek anélkül, hogy a vevő számítógépére ún. cookiek-k kerüljenek mentésre, a vevő az előző mondat szerinti hozzájárulását bármikor visszavonhatja.


10. KÉZBESÍTÉS

Az eladónak szóló üzenetek kézbesíthetőek az eladó e-mail-címére.


11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Ha az adásvételi szerződéssel létrejött jogviszonynak nemzetközi (külföldi) eleme is van, a felek megegyeznek abban, hogy a jogviszony tekintetében a cseh jog az irányadó. Ez nem érinti a fogyasztónak az általános érvényű jogszabályokból eredő jogait.

Ha az szerződési feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, vagy azzá válik, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Egy rendelkezés hatálytalansága vagy érvénytelensége nem érinti más rendelkezések érvényességét.

Az adásvételi szerződést, beleértve az szerződési feltételeket is, az eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.

A szerződési feltételek melléklete az adásvételi szerződéstől való elállást bejelentő nyomtatvány.

NAGYKERESKEDELMI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI, 2020

LED solution s.r.o.

székhely: Dr. Milady Horákové 185/66, Liberec VII-Horní Růžodol, Liberec, 460 07, Csehország,

adószám: 04885503, nyilvántartásba véve az Ústí nad Labem-i Járási Kereskedelmi Bíróságon C.37196 ügyiratszám alatt,

(a továbbiakban mint „eladó”)I.

1/      Jelen szerződési feltételek a cseh Polgári Törvénykönyv § 1751 rendelkezéseinek értelmében határozzák meg az eladó és vevő között létrejött adásvételi szerződés tartalmát, amennyiben a vevő jogi személy vagy olyan személy, aki a termékrendelés során vállalkozói tevékenysége vagy munkaköri feladatai önálló teljesítése során jár el. (a továbbiakban mint „vevő”).

2/      Jelen szerződési feltételek a vevő és eladó közti adásvételi szerződés létrejöttének pillanatában válnak az adásvételi szerződés részévé. A vevő és eladó közti adásvételi szerződés úgy jön létre, hogy az eladó visszaigazolja a termék szállítására vonatkozó kötelezettségét azon megrendelés alapján, amelyet a vevő az eladó által árult termékek megvételére ad le. A visszaigazolás történhet a weboldalon (eshop.ledsolution.cz) keresztül vagy szóban a LED Solution székhelyén (üzlet: Dr. Milady Horákové 185/66, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07, Liberec, Csehország). Az eladó ezt a visszaigazolást írásos úton, előlegszámla vagy adóügyi bizonylat kiállításával (számla, értékesítési bizonylat vagy pénztárbizonylat), valamint ennek a vevő részére történő elküldésével vagy átadásával hajtja végre. Adásvételi szerződés nem jön létre azáltal, hogy az eladó visszaigazolja, hogy kézhez kapta a vevő megrendelését.

3/      Eltérő megállapodás hiányában a vételár, a fizetési, szállítási és jótállási feltételek a vevő által az eshop.ledsolution.cz weboldalon leadott megrendelés elküldésének és a megrendelés eladó általi visszaigazolásának vagy szóban történő megerősítésének során kerülnek megállapításra.

4/      Amennyiben megállapításra kerül, hogy a vevő az eladó által kibocsátott számla alapján rendezi a termékek vételárát, az eladó egészen a vételár teljes kifizetéséig fenntartja az eladott áru tulajdonjogát. Amennyiben megállapításra kerül, hogy a vevő az eladó által kibocsátott számla alapján teljesíti a termékek vételárát, a vevő vállalja, hogy a szállítónak a vételár kifizetésével való késedelem minden egyes napjára az esedékes összeg 0,1%-ának megfelelő kötbért fizet. Emellett megállapításra kerül, hogy az eladónak jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől, ha a vevő késlekedik a vételár megfizetésével.

5/      Amennyiben a vevő a termékeket nem az eladó székhelyén vagy üzletében veszi át, az eladónak a termékek vevő részére történő átadására vonatkozó kötelezettsége akkor teljesül, amikor a termékeket az első fuvarozónak átadja a vevő részére történő szállítás céljából; a kárveszély a termék szállításra történő átadásával száll át a vevőre.

 

II.

Az üzleti titok és az eladó üzletpolitikájának védelme.

1/      A szerződés megtárgyalása és teljesítése során az ügyfél olyan információkat oszthat meg, amelyeket bizalmasként jelöl meg, vagy amelyeknek bizalmas jellege természetükből adódik. Az eladó köteles ezeket az információkat elsősorban:

   • bizalmasan kezelni;
   • az eladó hozzájárulása nélkül nem átadni más személynek (pl. a termék fényképe és grafikai elemei, értékesítési és reklámcélú dokumentumok és más anyagok, árlisták, az eladó webshopjának és weboldalának szövege)
   • a szerződés teljesítésétől eltérő célra nem felhasználni;
   • semmilyen más káros módon nem felhasználni

 

2/      A vevő az eladó hozzájárulása nélkül nem jogosult másolatot készíteni az eladó által átadott dokumentumokról.

 

III.

Hibás termékért való felelősség és biztonság

1/      Az eladó az átadott termékekre jótállást vállal a megrendelés visszaigazolásának napján az eshop.ledsolution.cz weboldalon feltüntetett jótállási feltételek szerint.

2/      Az eladó felelős az átadott termékek megfelelő címkézéséért a vonatkozó jogszabályoknak, különösen a termékekre vonatkozó műszaki követelményekről szóló, módosított 22/1997. sz. törvénynek és benne a 17/2003 sz. tagállami átültető intézkedésnek megfelelően. Az eladó felelős azért, hogy az általa átadott áru a fogyasztók biztonsága és védelme tekintetében, az általános termékbiztonságról szóló 102/2001 sz. törvény értelmében biztonságos.

 

IV.

Záró rendelkezések

1/      Amennyiben arról az adásvételi szerződés vagy jelen szerződési feltételek másként nem rendelkeznek, az eladó és a vevő között létrejött jogviszonyokra a Cseh Köztársaság joga az irányadó, még abban az esetben is, ha a vevő székhelye nem a Cseh Köztársaságban található.

2/      A szerződő felek a cseh polgári perrendtartás § 89a értelmében megegyeztek, hogy a vevő és az eladó közötti minden olyan jogvitát, amelyre jelen szerződési feltételek vonatkoznak, a libereci Kerületi Bíróság előtt rendezik.

3/      Az eladó jogosult a szerződési feltételek ésszerű mértékben történő módosítására, a módosítás abban a pillanatban lép érvénybe, amikor a módosított szerződési feltételek elérhetőek lesznek az eshop.ledsolution.cz weboldalon. A módosított szerződési feltételek közzététele előtt létrejött adásvételi szerződések tekintetében az addigi szerződési feltételek az irányadók.

 

 

Liberec, 2020. január 1.

LED Solution s.r.o