Adatkezelési irányelvek

I.

Alapvető rendelkezések

 1. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban „adatvédelmi rendelet“) a LED Solution s.r.o., adószám: 04885503, székhely: Erbenova 376/2, Liberec, 46007 (a továbbiakban „adatkezelő“).

 2. Az adatkezelő elérhetőségei a következők: Lukáš Rymer, Dr. Milady Horákové 185/66, 460 07 Liberec, Cseh Köztársaság

 1. Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható természetes személy az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, hálózati azonosító vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális identitásának egy vagy több konkrét eleme alapján.

 2. Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

 

II.

A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái

 1. Az adatkezelő olyan személyes adatokat kezel, amelyeket Ön adott meg az adatkezelőnek, vagy olyan személyes adatokat, amelyeket az adatkezelő az Ön rendelésének a teljesítése során szerzett meg.

 2. Az adatkezelő feldolgozza az Ön azonosító, elérhetőségi és a szerződés teljesítéséhez szükséges adatait, analitikai és marketing célokból.

 

III.

A személyes adatok feldolgozásának törvényes oka és célja

 1. A személyes adatok feldolgozásának törvényes okai a következők

 • az Ön és az adatkezelő közötti szerződés teljesítése az adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján,

 • az adatkezelőnek az adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti közvetlen üzletszerzéshez fűződő jogos érdeke (különös tekintettel a kereskedelmi értesítések és hírlevelek küldésére),

 • Az Ön hozzájárulása az adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti, a 480/2004 sz. törvény 7. szakaszának (2) bekezdésével összefüggésben az információs társadalommal összefüggő egyes szolgáltatásokról szóló törvény 7. szakaszának (2) bekezdése szerinti közvetlen marketing célú feldolgozáshoz (különösen a kereskedelmi értesítések és hírlevelek küldéséhez), amennyiben nem rendel meg árut vagy szolgáltatást.

 1. A személyes adatok feldolgozásának célja

 • az Ön rendelésének a feldolgozása, valamint az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; a rendelés leadásakor olyan személyes adatokra van szükség, amelyek a rendelés sikeres feldolgozásához szükségesek (név, vezetéknév, cím, statisztikai számjel, adóazonosító szám, e-mail-cím, telefonszám), a személyes adatok megadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges követelmény, a személyes adatok megadása nélkül nem lehetséges a szerződés megkötése vagy annak az adatkezelő általi teljesítése,

 • kereskedelmi értesítések küldése és egyéb marketingtevékenységek végzése.

 1. Az adatkezelő az adatvédelmi rendelet 22. cikke értelmében automatikus egyedi döntéseket hoz. Ön kifejezett hozzájárulását adta az ilyen feldolgozáshoz.

 

IV.

Az adatmegőrzés időtartama

 1. Az adatkezelő személyes adatokat tárol

 • az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint az ezen szerződéses kapcsolatból eredő igények érvényesítéséhez szükséges ideig (a szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított 15 évig).

 • a személyes adatok marketingcélú feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonását megelőzően, de legfeljebb 15 évig, ha a személyes adatok feldolgozása hozzájárulás alapján történik.

 1. Az adattárolás időtartamának a lejárta után az adatkezelő törli a személyes adatokat.

 

V.

A személyes adatok címzettjei (az adatkezelő alvállalkozói)

 1. A személyes adatok címzettjei a következő személyek, akik

 • a szerződés szerinti áruk / szolgáltatások szállításában / fizetések teljesítésében részt vesznek,

 • a webáruház üzemeltetési szolgáltatásait (Shoptet) és a webáruház üzemeltetésével kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtják,

 • a marketingszolgáltatásokat nyújtják.

 1. Az adatkezelő nem szándékozik a személyes adatokat harmadik országba továbbítani (nem uniós ország) vagy nemzetközi szervezetnek.

 

VI.

Az Ön jogai

 1. Az adatvédelmi rendelet értelmében Ön a következőkkel rendelkezik

 • a személyes adatokhoz való hozzáférés joga az adatvédelmi rendelet 15. cikke alapján,

 • a személyes adatok helyesbítéséhez való jog az adatvédelmi rendelet 16. cikke alapján, illetve az adatkezelés korlátozásához való jog az adatvédelmi rendelet 18. cikke alapján.

 • a személyes adatok törléséhez való jog az adatvédelmi rendelet 17. cikke alapján.

 • az adatvédelmi rendelet 21. cikke értelmében az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog; és

 • az adatvédelmi rendelet 20. cikke értelmében az adathordozhatósághoz való jog.

 • az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának joga írásban vagy elektronikus úton az adatkezelőnek a jelen Feltételek I. cikkében meghatározott címére vagy e-mail-címére küldött levélben.

 1. Önnek joga van panaszt tenni a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál is, ha úgy véli, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát.

 

VII.

Személyes adatok biztonságára vonatkozó feltételek

 1. Az adatkezelő kijelenti, hogy megtett minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést a személyes adatok védelme érdekében.

 2. Az adatkezelő technikai intézkedéseket tett a személyes adatok tárolásának és dokumentált formában történő tárolásának a bebiztosítására, különös tekintettel az adatok titkosításra és fizikai biztonságára.

 3. Az adatkezelő kijelenti, hogy csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá a személyes adatokhoz.

 

VIII.

Záró rendelkezések

 1. Az online megrendelőlapon történő rendelés elküldésével Ön megerősíti, hogy ismeri az adatvédelmi szabályzat feltételeit, és teljes egészében elfogadja azt.

 2. Ön elfogadja ezeket a feltételeket az online űrlapon a beleegyezés mező bejelölésével. A beleegyezés mező bejelölésével Ön megerősíti, hogy ismeri az adatvédelmi szabályzatot, és azt teljes egészében elfogadja.

 3. Az adatkezelő jogosult ezeket a feltételeket megváltoztatni. Az adatvédelmi szabályzat új változatát közzéteszi a weboldalán, és az adatvédelmi szabályzat új változatát elküldi Önnek az adatkezelőnek megadott e-mail-címére.

 

Ezek a feltételek 2018.5.25-én lépnek hatályba.

 

LED Solution s.r.o.

Bc. Lukáš Rymer